ਸੀ ਬਕਤਾਰ੍ਨ ਆਯਿਲ ( Sea buckthorn oil in panjabi)

Eng हिंदी বাংলা ਪੰਜਾਬੀ

ਸੀ ਬਕਤਾਰ੍ਨ ਆਯਿਲ ( Sea buckthorn oil in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਐਂਟੀਆਕਸਾਈਡੈਂਟ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ 7 ਫ਼ੈਟ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ. ਇਹ ਮਾਈਕਿੋਬੀਅਲ ਵਿਰੋਧੀ, ਰਸੌਲੀ ਵਿਰੋਧੀ, immunomodulatory, cytoprotective, ਤਣਾਅ ਵਿਰੋਧੀ, ਰੇਡੀਓ ਸੁਰੱਖਿਆ, anti-atherogenic ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ regeneration ਜਿਹੇ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ.

ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਗਿਰਨਾ, ਬੁਢਾਪਾ, ਫਿਣਸੀਆਂ, ਜਲੇ ਦੇ ਜਖ਼ਮ, ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਦਰਤੀ cleanser ਅਤੇ exfoliator ਹੈ.

 

ਸੀ ਬਕਤਾਰ੍ਨ ਆਯਿਲ ਹੇਠ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:

 • ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ
 • ਸ਼ੂਗਰ Meletas ਟਾਈਪ 2
 • ਮੋਟਾਪਾ
 • ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ

ਸੀ ਬਕਤਾਰ੍ਨ ਆਯਿਲ ( Sea buckthorn oil in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, SEA BUCKTHORN OIL ਡਾਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਸੀ ਬਕਤਾਰ੍ਨ ਆਯਿਲ ( Sea buckthorn oil in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ:

 • ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਕਾਰਨ
 • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ

ਸੀ ਬਕਤਾਰ੍ਨ ਆਯਿਲ ( Sea buckthorn oil in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਐਂਟੀਆਕਸਾਈਡੈਂਟ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ 7 ਫ਼ੈਟ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ. ਇਹ ਮਾਈਕਿੋਬੀਅਲ ਵਿਰੋਧੀ, ਰਸੌਲੀ ਵਿਰੋਧੀ, immunomodulatory, cytoprotective, ਤਣਾਅ ਵਿਰੋਧੀ, ਰੇਡੀਓ ਸੁਰੱਖਿਆ, anti-atherogenic ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ regeneration ਜਿਹੇ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ.

ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਗਿਰਨਾ, ਬੁਢਾਪਾ, ਫਿਣਸੀਆਂ, ਜਲੇ ਦੇ ਜਖ਼ਮ, ਸੱਟ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਦਰਤੀ cleanser ਅਤੇ exfoliator ਹੈ.

 

ਸੀ ਬਕਤਾਰ੍ਨ ਆਯਿਲ ਹੇਠ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:

 • ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ
 • ਸ਼ੂਗਰ Meletas ਟਾਈਪ 2
 • ਮੋਟਾਪਾ
 • ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ

ਸੀ ਬਕਤਾਰ੍ਨ ਆਯਿਲ ( Sea buckthorn oil in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, SEA BUCKTHORN OIL ਡਾਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਸੀ ਬਕਤਾਰ੍ਨ ਆਯਿਲ ( Sea buckthorn oil in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ:

 • ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਕਾਰਨ
 • ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ