18-ਮਿਥਾਇਲ ਈਕੋਸੋਨੋਇਕ ਐਸਿਡ (18-methyl eicosanoic acid in panjabi)

Eng हिंदी বাংলা ਪੰਜਾਬੀ

18-ਮਿਥਾਇਲ ਈਕੋਸੋਨੋਇਕ ਐਸਿਡ (18-methyl eicosanoic acid in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

18-ਮਿਥਾਇਲ ਈਕੋਸੋਨੋਇਕ ਐਸਿਡ (ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ) ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਛੇਦ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਧਯਾਨ ਦੀਆ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇਹ:

ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

18-ਮਿਥਾਇਲ ਈਕੋਸੋਨੋਇਕ ਐਸਿਡ (18-methyl eicosanoic acid in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਈ ਨਹੀਂ.

18-ਮਿਥਾਇਲ ਈਕੋਸੋਨੋਇਕ ਐਸਿਡ (18-methyl eicosanoic acid in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਕੋਈ ਨਹੀਂ.

18-ਮਿਥਾਇਲ ਈਕੋਸੋਨੋਇਕ ਐਸਿਡ (18-methyl eicosanoic acid in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

18-ਮਿਥਾਇਲ ਈਕੋਸੋਨੋਇਕ ਐਸਿਡ (ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ) ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਛੇਦ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਧਯਾਨ ਦੀਆ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇਹ:

ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

18-ਮਿਥਾਇਲ ਈਕੋਸੋਨੋਇਕ ਐਸਿਡ (18-methyl eicosanoic acid in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਈ ਨਹੀਂ.

18-ਮਿਥਾਇਲ ਈਕੋਸੋਨੋਇਕ ਐਸਿਡ (18-methyl eicosanoic acid in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਕੋਈ ਨਹੀਂ.