ਬੇਮਿਪਰੀਨ (Bemiparin in panjabi)

Eng हिंदी বাংলা ਪੰਜਾਬੀ

ਬੇਮਿਪਰੀਨ (Bemiparin in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਬਾਇਮੀਟਿਕ ਘੱਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਖੂਨ ਦੇ ਥਣ, ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਬੇਮਿਪਰੀਨ (Bemiparin in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਵਧੇਰੇ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ, ਸਾਈਟ ਤੇ ਦਰਦ

ਬੇਮਿਪਰੀਨ (Bemiparin in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀਮੋਫਿਲਿਆ

ਬੇਮਿਪਰੀਨ (Bemiparin in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਬਾਇਮੀਟਿਕ ਘੱਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਖੂਨ ਦੇ ਥਣ, ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਬੇਮਿਪਰੀਨ (Bemiparin in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਵਧੇਰੇ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ, ਸਾਈਟ ਤੇ ਦਰਦ

ਬੇਮਿਪਰੀਨ (Bemiparin in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀਮੋਫਿਲਿਆ