ਕਾਫੀ (Coffee in panjabi)

Eng हिंदी বাংলা ਪੰਜਾਬੀ

ਕਾਫੀ (Coffee in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ-ਜਾਣਿਆ ਪੀਣ ਵਿੱਚ, ਦੀ ਕਿਸਮ 2 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ, ਅਲਜ਼ਹਾਏਮੀਰ ਦੇ ਰੋਗ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਆਤਮ ਬਿਰਤੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਗਠੀਆ, ਕਰੋਲਰੋਰੈਕਟਲ ਕਸਰ, ਜਿਗਰ ਕਸਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ. ਮੈਕਾਨੋਮਾ, ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਸਿਰੀਓਸਿਸ, ਇਜ਼ੈਸ਼ ਪਰੀਔਨੈਂਟਲ, ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ. ਰੈਟਿਨਾ, ਕੋਵਟੀਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ;

ਕਾਫੀ (Coffee in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ (ਜ) ਹੋਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਧਡ਼ਕਣ ਦਿਲ ਬੀਟ, ਪੇਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਲ ਕੰਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਛਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹਨ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾੜ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੈ?

ਕਾਫੀ (Coffee in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਓਸਟੀਓਪਰੋਰਰੋਵਸਸ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਚਿੜਚਿੜਾ Bovell ਸਿੰਡਰੋਮ ਮੋਤੀਆ / ਸ਼ੂਗਰ ਦਸਤ ਖੂਨ ਵਿਕਾਰ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ

ਕਾਫੀ (Coffee in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ-ਜਾਣਿਆ ਪੀਣ ਵਿੱਚ, ਦੀ ਕਿਸਮ 2 ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ, ਅਲਜ਼ਹਾਏਮੀਰ ਦੇ ਰੋਗ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਆਤਮ ਬਿਰਤੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਗਠੀਆ, ਕਰੋਲਰੋਰੈਕਟਲ ਕਸਰ, ਜਿਗਰ ਕਸਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ. ਮੈਕਾਨੋਮਾ, ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਸਿਰੀਓਸਿਸ, ਇਜ਼ੈਸ਼ ਪਰੀਔਨੈਂਟਲ, ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ. ਰੈਟਿਨਾ, ਕੋਵਟੀਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ;

ਕਾਫੀ (Coffee in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ (ਜ) ਹੋਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਧਡ਼ਕਣ ਦਿਲ ਬੀਟ, ਪੇਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਲ ਕੰਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਛਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹਨ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾੜ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੈ?

ਕਾਫੀ (Coffee in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਓਸਟੀਓਪਰੋਰਰੋਵਸਸ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਚਿੜਚਿੜਾ Bovell ਸਿੰਡਰੋਮ ਮੋਤੀਆ / ਸ਼ੂਗਰ ਦਸਤ ਖੂਨ ਵਿਕਾਰ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ