ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ (Dextrose in panjabi)

Eng हिंदी বাংলা ਪੰਜਾਬੀ

ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ (Dextrose in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

Dextrose, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਲਹੂ (hyperkalemia) ਵਿਚ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਬਜ਼ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ (Dextrose in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇ dextrose ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਗੰਭੀਰ (ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ) ਹੈ ਮੰਦੇ ਅਸਰ ਹਨ: ਖੁਜਲੀ, ਛਪਾਕੀ ਜ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਐਲਰਜੀ ਸਾਹ, ਲੰਘਾਉਣ ਲੱਛਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹਨ, ਜੇ, ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ਜੀ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ.

ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ (Dextrose in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ:; ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸ਼ਮਾ ਗੁਰਦਾ ਰੋਗ

ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ (Dextrose in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

Dextrose, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਲਹੂ (hyperkalemia) ਵਿਚ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਬਜ਼ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ (Dextrose in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇ dextrose ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਗੰਭੀਰ (ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ) ਹੈ ਮੰਦੇ ਅਸਰ ਹਨ: ਖੁਜਲੀ, ਛਪਾਕੀ ਜ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਐਲਰਜੀ ਸਾਹ, ਲੰਘਾਉਣ ਲੱਛਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹਨ, ਜੇ, ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ਜੀ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ.

ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ (Dextrose in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ:; ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸ਼ਮਾ ਗੁਰਦਾ ਰੋਗ