ਡਿਸਯਕਲੋਮਿਨੇ (Dicyclomine in panjabi)

Eng हिंदी বাংলা ਪੰਜਾਬੀ

ਡਿਸਯਕਲੋਮਿਨੇ (Dicyclomine in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਡਾਇਕੈਕਲੋਮਿਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਸਫੇਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਚਕਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਪੇਟ ਅਤੇ ਆਂਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਡਿਸਯਕਲੋਮਿਨੇ (Dicyclomine in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਕ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਰੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼, ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਮਤਲੀ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪੇਟ ਫੁੱਲਾਂ

ਡਿਸਯਕਲੋਮਿਨੇ (Dicyclomine in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁਖਦਾਈ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਸੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ.

ਡਿਸਯਕਲੋਮਿਨੇ (Dicyclomine in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਡਾਇਕੈਕਲੋਮਿਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਸਫੇਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਚਕਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਪੇਟ ਅਤੇ ਆਂਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਡਿਸਯਕਲੋਮਿਨੇ (Dicyclomine in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਕ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਰੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼, ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਮਤਲੀ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪੇਟ ਫੁੱਲਾਂ

ਡਿਸਯਕਲੋਮਿਨੇ (Dicyclomine in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁਖਦਾਈ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਸੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ.