ਦਿਲਟਿਆਜ਼ੇਂ (Diltiazem in panjabi)

Eng हिंदी বাংলা ਪੰਜਾਬੀ

ਦਿਲਟਿਆਜ਼ੇਂ (Diltiazem in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

Diltiaajm ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ (ਐਨਜਾਈਨਾ) ਦਿਲ Ritham ਿਵਕਾਰ ਇਹ ਖੂਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਦਿਲਟਿਆਜ਼ੇਂ (Diltiazem in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਡਾਇਟੀਲਿਜ਼ਾਈਮਾ ਦੇ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹਨ: ਹਲਕਾ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮਤਲੀ, ਕਬਜ਼

ਦਿਲਟਿਆਜ਼ੇਂ (Diltiazem in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

; ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ:; ਸਿਸੀ ਸੂਨਸਿਸ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਲਿੰਫਿਕ ਬਲਾਕ ਕਿਡਨੀ ਰੋਗ ਜਿਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਦਿਲਟਿਆਜ਼ੇਂ (Diltiazem in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

Diltiaajm ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ (ਐਨਜਾਈਨਾ) ਦਿਲ Ritham ਿਵਕਾਰ ਇਹ ਖੂਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਦਿਲਟਿਆਜ਼ੇਂ (Diltiazem in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਡਾਇਟੀਲਿਜ਼ਾਈਮਾ ਦੇ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹਨ: ਹਲਕਾ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮਤਲੀ, ਕਬਜ਼

ਦਿਲਟਿਆਜ਼ੇਂ (Diltiazem in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

; ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ:; ਸਿਸੀ ਸੂਨਸਿਸ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਲਿੰਫਿਕ ਬਲਾਕ ਕਿਡਨੀ ਰੋਗ ਜਿਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ