ਫੇਕਸ਼ੋਫੇਨਦੀਨੇ (Fexofenadine in panjabi)

Eng हिंदी বাংলা ਪੰਜਾਬੀ

ਫੇਕਸ਼ੋਫੇਨਦੀਨੇ (Fexofenadine in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ; ਇੱਕ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕੁਝ ਹੈ; ਸਮਮਿਤੀ ਵਾਂਗ; ਨਿੱਛ ਮਾਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਨੱਕ ਦੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਅਤੇ ਛਪਾਕੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਅਲਰਜੀਕ ਰਾਈਨਾਈਟਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ;

ਫੇਕਸ਼ੋਫੇਨਦੀਨੇ (Fexofenadine in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ: ਪੈਨਿਕ; ਚਮੜੀ ਮਾਸਪੇਨ ਦੇ ਦਰਦ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ ਸਿਰ ਦਰਦ ਮਾਸਿਕ ਢੱਲਾ ਜੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ, ਖੰਘ, ਬੁਖ਼ਾਰ, ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਫੇਕਸ਼ੋਫੇਨਦੀਨੇ (Fexofenadine in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

; ਗਰਭਵਤੀ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੋਗ

ਫੇਕਸ਼ੋਫੇਨਦੀਨੇ (Fexofenadine in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ; ਇੱਕ ਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕੁਝ ਹੈ; ਸਮਮਿਤੀ ਵਾਂਗ; ਨਿੱਛ ਮਾਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਨੱਕ ਦੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਅਤੇ ਛਪਾਕੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਅਲਰਜੀਕ ਰਾਈਨਾਈਟਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ;

ਫੇਕਸ਼ੋਫੇਨਦੀਨੇ (Fexofenadine in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ: ਪੈਨਿਕ; ਚਮੜੀ ਮਾਸਪੇਨ ਦੇ ਦਰਦ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ ਸਿਰ ਦਰਦ ਮਾਸਿਕ ਢੱਲਾ ਜੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ, ਖੰਘ, ਬੁਖ਼ਾਰ, ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਫੇਕਸ਼ੋਫੇਨਦੀਨੇ (Fexofenadine in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

; ਗਰਭਵਤੀ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੋਗ