ਗਨਿਰੇਲੀਕਸ਼ (Ganirelix in panjabi)

Eng हिंदी বাংলা ਪੰਜਾਬੀ

ਗਨਿਰੇਲੀਕਸ਼ (Ganirelix in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਖਾਦ ਖਾਦ; ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਚ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ; ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ! | ਇਸ ਨੂੰ (ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ) ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ੰਧ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਣਨ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ; ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਾਸ਼ਯ; ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦਦ; ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਗਨਿਰੇਲੀਕਸ਼ (Ganirelix in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਮੰਦੇ ਅਸਰ ਕੁਝ ਕੁ ਹਨ: ਸੋਜ, ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਫਿਣਸੀ; ਜਾਂ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟੈਨਸੀ ਟ੍ਰੈਕਟ, ਯੋਨੀ ਰੂਲਿੰਗ, ਉਲਟੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

ਗਨਿਰੇਲੀਕਸ਼ (Ganirelix in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਮ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ

ਗਨਿਰੇਲੀਕਸ਼ (Ganirelix in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਖਾਦ ਖਾਦ; ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਚ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ; ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ! | ਇਸ ਨੂੰ (ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ) ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ੰਧ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਣਨ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ; ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਾਸ਼ਯ; ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦਦ; ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਗਨਿਰੇਲੀਕਸ਼ (Ganirelix in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਮੰਦੇ ਅਸਰ ਕੁਝ ਕੁ ਹਨ: ਸੋਜ, ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਫਿਣਸੀ; ਜਾਂ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟੈਨਸੀ ਟ੍ਰੈਕਟ, ਯੋਨੀ ਰੂਲਿੰਗ, ਉਲਟੀਆਂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

ਗਨਿਰੇਲੀਕਸ਼ (Ganirelix in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਮ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ