ਗੇਮੀਫਲੋਕਸ਼ਾਸੀਨ (Gemifloxacin in panjabi)

Eng हिंदी বাংলা ਪੰਜਾਬੀ

ਗੇਮੀਫਲੋਕਸ਼ਾਸੀਨ (Gemifloxacin in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ-ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ quinolone ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਮੂਨੀਆ, ਗੰਭੀਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜ਼ਸ਼, ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ਲੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਾਸੀਮੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਗੇ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੈ.

ਗੇਮੀਫਲੋਕਸ਼ਾਸੀਨ (Gemifloxacin in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਗੈਿਮਲੌਕਸਾਸਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਫੀਡਬੈਕ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਗੇਮੀਫਲੋਕਸ਼ਾਸੀਨ (Gemifloxacin in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ: ਲਿਵਰ ਟੰਡਨ / ਜੋੜ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਗੇਮੀਫਲੋਕਸ਼ਾਸੀਨ (Gemifloxacin in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ-ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ quinolone ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਮੂਨੀਆ, ਗੰਭੀਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜ਼ਸ਼, ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ਲੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰਾਸੀਮੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਗੇ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੈ.

ਗੇਮੀਫਲੋਕਸ਼ਾਸੀਨ (Gemifloxacin in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਗੈਿਮਲੌਕਸਾਸਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਫੀਡਬੈਕ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਗੇਮੀਫਲੋਕਸ਼ਾਸੀਨ (Gemifloxacin in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ: ਲਿਵਰ ਟੰਡਨ / ਜੋੜ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ