ਹੈਡਰੋਕਸ਼ਯਪ੍ਰੋਗੇਸਤੇੜੋਨੇ (Hydroxyprogesterone in panjabi)

Eng हिंदी বাংলা ਪੰਜਾਬੀ

ਹੈਡਰੋਕਸ਼ਯਪ੍ਰੋਗੇਸਤੇੜੋਨੇ (Hydroxyprogesterone in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਪ੍ਰੋਗੈਸਟਰੋਨ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਪ੍ਰੋਜੈਸਟਨ ਕੈਪੋਟੌਟ-ਓਐਚਪੀਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਓਐਚਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੇਨੋਨਿਕ ਸਿੰਡ੍ਰੋਮ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦਰਦਨਾਕ ਨੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਕੈਂਸਰ. ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 36-37 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੂਰਣ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ, ਓ.ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਹਾਂਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ;

ਹੈਡਰੋਕਸ਼ਯਪ੍ਰੋਗੇਸਤੇੜੋਨੇ (Hydroxyprogesterone in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਇਕ ਆਮ ਧਰਾਕਾਰ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ, ਮਤਲੀ, ਦਸਤ, ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ.

ਹੈਡਰੋਕਸ਼ਯਪ੍ਰੋਗੇਸਤੇੜੋਨੇ (Hydroxyprogesterone in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਇਕ ਆਮ ਧਰਾਕਾਰ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ, ਮਤਲੀ, ਦਸਤ, ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ.

ਹੈਡਰੋਕਸ਼ਯਪ੍ਰੋਗੇਸਤੇੜੋਨੇ (Hydroxyprogesterone in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਪ੍ਰੋਗੈਸਟਰੋਨ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਪ੍ਰੋਜੈਸਟਨ ਕੈਪੋਟੌਟ-ਓਐਚਪੀਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਓਐਚਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੇਨੋਨਿਕ ਸਿੰਡ੍ਰੋਮ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦਰਦਨਾਕ ਨੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਕੈਂਸਰ. ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 36-37 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੂਰਣ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ, ਓ.ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਹਾਂਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ;

ਹੈਡਰੋਕਸ਼ਯਪ੍ਰੋਗੇਸਤੇੜੋਨੇ (Hydroxyprogesterone in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਇਕ ਆਮ ਧਰਾਕਾਰ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ, ਮਤਲੀ, ਦਸਤ, ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ.

ਹੈਡਰੋਕਸ਼ਯਪ੍ਰੋਗੇਸਤੇੜੋਨੇ (Hydroxyprogesterone in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਇਕ ਆਮ ਧਰਾਕਾਰ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ, ਮਤਲੀ, ਦਸਤ, ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ.