ਇਸੋਕਸ਼ਸੁਪਰਿਨੇ (Isoxsuprine in panjabi)

Eng हिंदी বাংলা ਪੰਜਾਬੀ

ਇਸੋਕਸ਼ਸੁਪਰਿਨੇ (Isoxsuprine in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਹੇਠ Isokssuprin ਵਰਤੋ: Primechur Raynaud ਵਰਤਾਰੇ, ਿਦਮਾਗ਼ੀ ਨਾੜੀ insufficiency ਅਤੇ vasodilators ਤੌਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਲਾਜ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਇਸੋਕਸ਼ਸੁਪਰਿਨੇ (Isoxsuprine in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਆਈਸਸਸੁਫਰੀਨ ਦੇ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਹਨ: ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ, ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਆਈ.

ਇਸੋਕਸ਼ਸੁਪਰਿਨੇ (Isoxsuprine in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਕੋਈ ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜੀ

ਇਸੋਕਸ਼ਸੁਪਰਿਨੇ (Isoxsuprine in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਹੇਠ Isokssuprin ਵਰਤੋ: Primechur Raynaud ਵਰਤਾਰੇ, ਿਦਮਾਗ਼ੀ ਨਾੜੀ insufficiency ਅਤੇ vasodilators ਤੌਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਲਾਜ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਇਸੋਕਸ਼ਸੁਪਰਿਨੇ (Isoxsuprine in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਆਈਸਸਸੁਫਰੀਨ ਦੇ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਹਨ: ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ, ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਆਈ.

ਇਸੋਕਸ਼ਸੁਪਰਿਨੇ (Isoxsuprine in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਕੋਈ ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜੀ