ਲਿਪੇਸ (Lipase in panjabi)

Eng हिंदी বাংলা ਪੰਜਾਬੀ

ਲਿਪੇਸ (Lipase in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਚਨ ਨਾਲੀ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆ, ਐਲਰਜੀ (Selleck ਦਾ ਰੋਗ), ਦਿਲ ਲਿਖਣ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਕਰੋਨਜ਼ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ Laipes ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ.

ਲਿਪੇਸ (Lipase in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਲਾਈਪਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਖੁਰਾਕ ਤੇ) ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਪੇਟ ਵਿਚ ਸੁੱਜ, ਦਸਤ

ਲਿਪੇਸ (Lipase in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ: ਸਿਸਟਰਿਕ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ

ਲਿਪੇਸ (Lipase in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਚਨ ਨਾਲੀ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆ, ਐਲਰਜੀ (Selleck ਦਾ ਰੋਗ), ਦਿਲ ਲਿਖਣ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਕਰੋਨਜ਼ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ Laipes ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ.

ਲਿਪੇਸ (Lipase in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਲਾਈਪਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਖੁਰਾਕ ਤੇ) ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਪੇਟ ਵਿਚ ਸੁੱਜ, ਦਸਤ

ਲਿਪੇਸ (Lipase in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ: ਸਿਸਟਰਿਕ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ