ਲਾਪਰਮਾਇਡ (Loperamide in panjabi)

Eng हिंदी বাংলা ਪੰਜਾਬੀ

ਲਾਪਰਮਾਇਡ (Loperamide in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਲਿਪਰਾਮਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਸਤ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਦਸਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ.

ਲਾਪਰਮਾਇਡ (Loperamide in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਕਬਜ਼, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ, ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

ਲਾਪਰਮਾਇਡ (Loperamide in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ: ਬੁਖ਼ਾਰ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਿੇ ਲਿਵਰ ਫੇਲ੍ਹ

ਲਾਪਰਮਾਇਡ (Loperamide in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਲਿਪਰਾਮਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਸਤ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਦਸਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ.

ਲਾਪਰਮਾਇਡ (Loperamide in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਕੁਝ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਕਬਜ਼, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ, ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

ਲਾਪਰਮਾਇਡ (Loperamide in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ: ਬੁਖ਼ਾਰ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਿੇ ਲਿਵਰ ਫੇਲ੍ਹ