ਰੋਸੇਹਿਪ ਪਾਉਡਰ (Rosehip powder in panjabi)

Eng हिंदी বাংলা ਪੰਜਾਬੀ

ਰੋਸੇਹਿਪ ਪਾਉਡਰ (Rosehip powder in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

"ਗਠੀਏ, ਗਠੀਏ ਪਦਾਰਥ Gtiakroship ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ Galekto ਵਸਾ ਹੈ Jiopio ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਪੋ ਦੁਆਰਾ ਚਿੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ Dblubisi ਦੀ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ, Roship ਸੋਜ, ਜੋ ਕਿ ਆੱਕਸੀਡੇੰਟ ਦਾ ਉਪਾਸਥੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ Hakroship ਵਿਟਾਮਿਨ C ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸਰੋਤ ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਇਹ ਸੋਜਸ਼ ਘਟਦੀ, ਉਪਾਸਥੀ ਮੁੜ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗਠੀਏ, ਗਠੀਏ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ."

ਰੋਸੇਹਿਪ ਪਾਉਡਰ (Rosehip powder in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਈ ਨਹੀਂ.

ਰੋਸੇਹਿਪ ਪਾਉਡਰ (Rosehip powder in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਕੋਈ ਨਹੀਂ.

ਰੋਸੇਹਿਪ ਪਾਉਡਰ (Rosehip powder in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

"ਗਠੀਏ, ਗਠੀਏ ਪਦਾਰਥ Gtiakroship ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ Galekto ਵਸਾ ਹੈ Jiopio ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਪੋ ਦੁਆਰਾ ਚਿੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ Dblubisi ਦੀ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ, Roship ਸੋਜ, ਜੋ ਕਿ ਆੱਕਸੀਡੇੰਟ ਦਾ ਉਪਾਸਥੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ Hakroship ਵਿਟਾਮਿਨ C ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸਰੋਤ ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਇਹ ਸੋਜਸ਼ ਘਟਦੀ, ਉਪਾਸਥੀ ਮੁੜ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗਠੀਏ, ਗਠੀਏ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ."

ਰੋਸੇਹਿਪ ਪਾਉਡਰ (Rosehip powder in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਕੋਈ ਨਹੀਂ.

ਰੋਸੇਹਿਪ ਪਾਉਡਰ (Rosehip powder in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਕੋਈ ਨਹੀਂ.