ਸੇਲੀਨੀਯਮ (Selenium in panjabi)

Eng हिंदी বাংলা ਪੰਜਾਬੀ

ਸੇਲੀਨੀਯਮ (Selenium in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਸੇਲੀਨਿਯਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਇਮਿਊਨ ਹੈ, ਜਣਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਰੋਗ, ਕਸਰ ਰੋਕਥਾਮ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਤਣਾਅ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਸੇਲੀਨੀਯਮ (Selenium in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਸੇਲੀਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਮੰਦੇ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਜੇ ਕੱਚਾ ਮੰਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ.

ਸੇਲੀਨੀਯਮ (Selenium in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ: ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼

ਸੇਲੀਨੀਯਮ (Selenium in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਸੇਲੀਨਿਯਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਇਮਿਊਨ ਹੈ, ਜਣਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਰੋਗ, ਕਸਰ ਰੋਕਥਾਮ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਤਣਾਅ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਸੇਲੀਨੀਯਮ (Selenium in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਸੇਲੀਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਮੰਦੇ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਜੇ ਕੱਚਾ ਮੰਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ.

ਸੇਲੀਨੀਯਮ (Selenium in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ: ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼