ਸੀਮੇਠੀਕੋਣੇ (Simethicone in panjabi)

Eng हिंदी বাংলা ਪੰਜਾਬੀ

ਸੀਮੇਠੀਕੋਣੇ (Simethicone in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਦੀ ਸੋਜਸ਼, ਦਰਦ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਂਟੀ-ਫੋਮਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪੇਟ ਵਿਚਲੇ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸੀਮੇਠੀਕੋਣੇ (Simethicone in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਸਿਮੀਟੇਇਕੋਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਉਚਿਤ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ: ਖੁਜਲੀ, ਖੁਜਲੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਸੀਮੇਠੀਕੋਣੇ (Simethicone in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ.

ਸੀਮੇਠੀਕੋਣੇ (Simethicone in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਦੀ ਸੋਜਸ਼, ਦਰਦ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਂਟੀ-ਫੋਮਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪੇਟ ਵਿਚਲੇ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸੀਮੇਠੀਕੋਣੇ (Simethicone in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਸਿਮੀਟੇਇਕੋਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਉਚਿਤ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ: ਖੁਜਲੀ, ਖੁਜਲੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਸੀਮੇਠੀਕੋਣੇ (Simethicone in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ.