ਤ੍ਰੇਟੀਨੋਇਨ ਟਾਪਿਕਲ (Tretinoin Topical in panjabi)

Eng हिंदी বাংলা ਪੰਜਾਬੀ

ਤ੍ਰੇਟੀਨੋਇਨ ਟਾਪਿਕਲ (Tretinoin Topical in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

"ਟ੍ਰਿਟੇਨਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਪੋਰਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਂਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤ੍ਰੈਟੀਨਾਈਨ ਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲ਼ੇ ਦੇ ਚਟਾਕ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ."

ਤ੍ਰੇਟੀਨੋਇਨ ਟਾਪਿਕਲ (Tretinoin Topical in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

"ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ; ਚਮੜੀ ਵਿਚ; ਐਲਰਜੀ, ਧੱਫੜ, ਜਲੂਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ; ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ"

ਤ੍ਰੇਟੀਨੋਇਨ ਟਾਪਿਕਲ (Tretinoin Topical in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਤ੍ਰੇਟੀਨੋਇਨ ਟਾਪਿਕਲ (Tretinoin Topical in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

"ਟ੍ਰਿਟੇਨਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਪੋਰਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਂਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤ੍ਰੈਟੀਨਾਈਨ ਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲ਼ੇ ਦੇ ਚਟਾਕ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ."

ਤ੍ਰੇਟੀਨੋਇਨ ਟਾਪਿਕਲ (Tretinoin Topical in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

"ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ; ਚਮੜੀ ਵਿਚ; ਐਲਰਜੀ, ਧੱਫੜ, ਜਲੂਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ; ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ"

ਤ੍ਰੇਟੀਨੋਇਨ ਟਾਪਿਕਲ (Tretinoin Topical in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਕੋਈ ਨਹੀਂ