(Univestin in panjabi)

Eng हिंदी বাংলা ਪੰਜਾਬੀ

(Univestin in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

"ਯੁਨੀਸਟੈਸਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਗਠੀਆ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਗਠੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ" "ਹੇਠਾਂ ਯੁਨੀਵੈਸਟੀਨ ਹੈ; ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ (ਪਰ ਘੱਟ ਆਮ) ਮੰਦੇ ਅਸਰ: ਪੀਲੀ ਚਮੜੀ / ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ; ਜੇ ਲੱਛਣ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਯੂਰੇਨ ਥਕਾਵਟ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ; ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੈ?" ਜੇ; ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ: ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ. ਦਮਾ ਅਚਾਨਕ ਮੁਢਲੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ / ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਉਨੀਵੇਸਟੀਨ

(Univestin in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

(Univestin in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

(Univestin in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

"ਯੁਨੀਸਟੈਸਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਗਠੀਆ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਗਠੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ" "ਹੇਠਾਂ ਯੁਨੀਵੈਸਟੀਨ ਹੈ; ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ (ਪਰ ਘੱਟ ਆਮ) ਮੰਦੇ ਅਸਰ: ਪੀਲੀ ਚਮੜੀ / ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ; ਜੇ ਲੱਛਣ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਯੂਰੇਨ ਥਕਾਵਟ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ; ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੈ?" ਜੇ; ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ: ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ. ਦਮਾ ਅਚਾਨਕ ਮੁਢਲੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ / ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਉਨੀਵੇਸਟੀਨ

(Univestin in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

(Univestin in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?