ਜ਼ੌਨੀਸਾਇਮਾਾਈਡ (Zonisamide in panjabi)

Eng हिंदी বাংলা ਪੰਜਾਬੀ

ਜ਼ੌਨੀਸਾਇਮਾਾਈਡ (Zonisamide in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਜ਼ੌਨੀਸਾਇਮਾਾਈਡ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਜ਼ੌਨੀਸਾਇਮਾਾਈਡ (Zonisamide in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਜ਼ੋਨਿਥਾਮਾਈਡ ਦੇ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹਨ:

 • ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਸੁਸਤੀ
 • ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ
 • ਦਸਤ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਘਾਟ
 • ਦੋਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ

ਜ਼ੌਨੀਸਾਇਮਾਾਈਡ (Zonisamide in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ:

 • ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਫੇਫੜਿਆਂ / ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ
 • ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ
 • ਮਾਨਸਿਕ / ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ
 • ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ

ਜ਼ੌਨੀਸਾਇਮਾਾਈਡ (Zonisamide in panjabi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

ਜ਼ੌਨੀਸਾਇਮਾਾਈਡ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਜ਼ੌਨੀਸਾਇਮਾਾਈਡ (Zonisamide in panjabi) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?

ਜ਼ੋਨਿਥਾਮਾਈਡ ਦੇ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹਨ:

 • ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਸੁਸਤੀ
 • ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ
 • ਦਸਤ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਘਾਟ
 • ਦੋਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ

ਜ਼ੌਨੀਸਾਇਮਾਾਈਡ (Zonisamide in panjabi) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ:

 • ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਫੇਫੜਿਆਂ / ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ
 • ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ
 • ਮਾਨਸਿਕ / ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ
 • ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ