Supplements

PRAVEK RUMAKALP TABLET..

Rs. 95.00 Rs. 100.00

PRAVEK PRAVEKAM TABLET..

Rs. 142.50 Rs. 150.00

PRAVEK SUVARN KALP 10G..

Rs. 171.00 Rs. 180.00

PRAVEK AYURVEDIC TEA..

Rs. 142.50 Rs. 150.00

PRAVEK MAHA BALVARDHAK..

Rs. 118.75 Rs. 125.00

PRAVEK RESPIKALP CAPSU..

Rs. 114.00 Rs. 120.00

PRAVEK MAHA SUGANDHIT ..

Rs. 427.50 Rs. 450.00

PRAVEK PROCURE TABLET..

Rs. 99.75 Rs. 105.00

PRAVEK PRAVEKLIV TABLE..

Rs. 114.00 Rs. 120.00

PRAVEK GOLDEN FACE OIL..

Rs. 213.75 Rs. 225.00

PRAVEK AS40 BALM PACK ..

Rs. 95.00 Rs. 100.00

PRAVEK T HERBAL SLIMMI..

Rs. 285.00 Rs. 300.00

PRAVEK ANTI ALLERGIC O..

Rs. 180.50 Rs. 190.00

PRAVEK ANAE CAPSULE..

Rs. 332.50 Rs. 350.00

PRAVEK PRAVEKLIV SYRUP..

Rs. 180.50 Rs. 190.00

PRAVEK PRASH CAPSULE..

Rs. 142.50 Rs. 150.00

PRAVEK RUMAKALP TABLET..

Rs. 190.00 Rs. 200.00

PRAVEK SHAKTI PLUS TAB..

Rs. 427.50 Rs. 450.00

PRAVEK NETRAMRIT CAPSU..

Rs. 237.50 Rs. 250.00

PRAVEK SAFRAKT SYRUP P..

Rs. 190.00 Rs. 200.00

PRAVEK COUGHKALP SYRUP..

Rs. 114.00 Rs. 120.00

PRAVEK SAFRAKT SYRUP..

Rs. 95.00 Rs. 100.00

PRAVEK MEMODIN TABLET ..

Rs. 171.00 Rs. 180.00

PRAVEK ARTHRO CAPSULE..

Rs. 114.00 Rs. 120.00

PRAVEK MEMODIN SYRUP P..

Rs. 190.00 Rs. 200.00

PRAVEK CHYAWANPRASH..

Rs. 332.50 Rs. 350.00

PRAVEK MEMODIN SYRUP..

Rs. 95.00 Rs. 100.00

PRAVEK SATHI 10GM SACH..

Rs. 180.50 Rs. 190.00

PRAVEK PROCURE TABLET ..

Rs. 199.50 Rs. 210.00

PRAVEK MEDOHAR CAPSULE..

Rs. 152.00 Rs. 160.00