Supplements

SANDU MADI PHALA RASAY..

Rs. 118.75 Rs. 125.00

SANDU PUNARNAVASAV LIQ..

Rs. 76.95 Rs. 81.00

SANDU OSTEOND TABLET..

Rs. 180.50 Rs. 190.00

VIMFIX TABLET..

Rs. 232.75 Rs. 245.00

SANDU STRESAN TABLET..

Rs. 456.00 Rs. 480.00

SANDU SHATARI..

Rs. 142.50 Rs. 150.00

SANDU HAEMOL FORTE TAB..

Rs. 190.00 Rs. 200.00

SANDU VASAVALEHA SYRUP..

Rs. 137.75 Rs. 145.00

SANDU BILAGYL..

Rs. 142.50 Rs. 150.00

SANDU CORYSAN TABLET..

Rs. 152.00 Rs. 160.00

SANDU PARIPATHADI KADH..

Rs. 66.50 Rs. 70.00

SANDU VASA SYRUP..

Rs. 123.50 Rs. 130.00

SANDU DEBIX TABLET..

Rs. 237.50 Rs. 250.00

SANDU TEJRAS SYRUP..

Rs. 137.75 Rs. 145.00

SANDU SARAK CHURNA PAC..

Rs. 114.00 Rs. 120.00

SANDU BERBENTERONE PAE..

Rs. 171.00 Rs. 180.00

SANDU DADIMAVALEHA SYR..

Rs. 123.50 Rs. 130.00

SANDU FEVRIL TABLET PA..

Rs. 171.00 Rs. 180.00

SANDU PUNARNAVASAV LIQ..

Rs. 143.45 Rs. 151.00

SANDU JAUNDEX SYRUP..

Rs. 133.00 Rs. 140.00

SANDU WHOOPIN SYRUP..

Rs. 156.75 Rs. 165.00

WHOOPIN SYRUP..

Rs. 42.75 Rs. 45.00

SANDU VIMFIX TABLET..

Rs. 378.10 Rs. 398.00

SANDU JAUNDEX TABLET..

Rs. 180.50 Rs. 190.00