Supplements

SANDU DEBIX TABLET..

Rs. 237.50 Rs. 250.00

SANDU PUNARNAVASAV LIQ..

Rs. 143.45 Rs. 151.00

SANDU CORYSAN TABLET..

Rs. 152.00 Rs. 160.00

SANDU JAUNDEX SYRUP..

Rs. 133.00 Rs. 140.00

SANDU PUNARNAVASAV LIQ..

Rs. 76.95 Rs. 81.00

SANDU MADI PHALA RASAY..

Rs. 118.75 Rs. 125.00

SANDU VASAVALEHA SYRUP..

Rs. 137.75 Rs. 145.00

SANDU OSTEOND TABLET..

Rs. 180.50 Rs. 190.00

SANDU BILAGYL..

Rs. 142.50 Rs. 150.00

SANDU HAEMOL FORTE TAB..

Rs. 190.00 Rs. 200.00

SANDU BERBENTERONE PAE..

Rs. 171.00 Rs. 180.00

SANDU SARAK CHURNA PAC..

Rs. 114.00 Rs. 120.00

SANDU STRESAN TABLET..

Rs. 456.00 Rs. 480.00

SANDU JAUNDEX TABLET..

Rs. 180.50 Rs. 190.00

SANDU VIMFIX TABLET..

Rs. 378.10 Rs. 398.00

SANDU FEVRIL TABLET PA..

Rs. 171.00 Rs. 180.00

SANDU WHOOPIN SYRUP..

Rs. 156.75 Rs. 165.00

WHOOPIN SYRUP..

Rs. 42.75 Rs. 45.00

SANDU VASA SYRUP..

Rs. 123.50 Rs. 130.00

SANDU TEJRAS SYRUP..

Rs. 137.75 Rs. 145.00

SANDU DADIMAVALEHA SYR..

Rs. 123.50 Rs. 130.00

SANDU PARIPATHADI KADH..

Rs. 66.50 Rs. 70.00

SANDU SHATARI..

Rs. 142.50 Rs. 150.00

VIMFIX TABLET..

Rs. 232.75 Rs. 245.00