Address Of ALKEM PHARMA:

Devashish Building, Alkem House,Senapati Bapat Road, Lower Parel,Mumbai - 400 013.
2239829999

7 Medicines

Rs. 32.47
Rs. 36.90

Rs. 11.40
Rs. 12.26

Rs. 114.30
Rs. 127.00

Rs. 27.28
Rs. 31.00

Rs. 44.97
Rs. 51.10