Address Of Biochemix Health Care Pvt. Ltd.:

Near Kanahiya Sahib Chok, Opp Airtel Office, Yamuna Nagar, Haryana 135001

30 Medicines

Rs. 83.60
Rs. 88.00

Rs. 265.05
Rs. 279.00

Rs. 56.05
Rs. 59.00

Rs. 56.05
Rs. 59.00

Rs. 118.75
Rs. 125.00

Rs. 28.41
Rs. 29.90

Rs. 12.59
Rs. 13.25

Rs. 140.13
Rs. 147.50

Rs. 56.05
Rs. 59.00

Rs. 236.55
Rs. 249.00

Rs. 75.05
Rs. 79.00

Rs. 95.00
Rs. 100.00

Rs. 45.60
Rs. 48.00

Rs. 418.00
Rs. 440.00

Rs. 75.05
Rs. 79.00

Rs. 41.80
Rs. 44.00

Rs. 266.00
Rs. 280.00

Rs. 113.05
Rs. 119.00

Rs. 76.00
Rs. 80.00

Rs. 65.55
Rs. 69.00

Rs. 158.18
Rs. 166.50

Rs. 74.10
Rs. 78.00

Rs. 56.05
Rs. 59.00

Rs. 47.50
Rs. 50.00

Rs. 234.65
Rs. 247.00

Rs. 46.55
Rs. 49.00