Address Of CENTAUR PHARMA - 00:

CENTAUR HOUSE, Near Grand Hyatt Vakola ,Santacruz  East Mumbai  400 055, India.
022  66499100

4 Medicines

Rs. 4.14
Rs. 4.71

Rs. 105.60
Rs. 120.00

Rs. 53.55
Rs. 59.50

Rs. 55.03
Rs. 64.74