Address Of CENTAUR PHARMA - SAMRUDDHI:

CENTAUR HOUSE, Near Grand Hyatt Vakola ,Santacruz  East Mumbai  400 055, India.
022  66499100

3 Medicines

Rs. 58.20
Rs. 66.14

Rs. 39.19
Rs. 43.54

Rs. 69.74
Rs. 77.49