Address Of CENTAUR PHARMA - SARTHAK:

CENTAUR HOUSE, Near Grand Hyatt Vakola ,Santacruz  East Mumbai  400 055, India.
022  66499100

7 Medicines

Rs. 52.03
Rs. 57.81

Rs. 124.82
Rs. 138.69

Rs. 18.92
Rs. 20.34

Rs. 173.50
Rs. 186.56

Rs. 63.41
Rs. 72.06

Rs. 222.21
Rs. 246.90

Rs. 29.06
Rs. 32.29