Address Of CENTAUR PHARMA - SHASHVATAM:

CENTAUR HOUSE, Near Grand Hyatt Vakola ,Santacruz  East Mumbai  400 055, India.
022  66499100

3 Medicines

Rs. 62.41
Rs. 73.42

Rs. 116.05
Rs. 131.88

Rs. 35.13
Rs. 39.92