Address Of CENTAUR PRAGGYA:

CENTAUR HOUSE, Near Grand Hyatt Vakola ,Santacruz  East Mumbai  400 055, India.
022  66499100

30 Medicines

Rs. 30.91
Rs. 35.12

Rs. 77.63
Rs. 91.33

Rs. 79.94
Rs. 88.82

Rs. 42.53
Rs. 42.53

Rs. 117.54
Rs. 126.39

Rs. 56.06
Rs. 65.95

Rs. 87.42
Rs. 94.00

Rs. 87.12
Rs. 99.00

Rs. 97.54
Rs. 102.67

Rs. 64.60
Rs. 76.00

Rs. 50.37
Rs. 59.26

Rs. 121.44
Rs. 138.00

Rs. 94.20
Rs. 110.82

Rs. 42.98
Rs. 48.84

Rs. 202.40
Rs. 230.00

Rs. 66.81
Rs. 66.81

Rs. 62.00
Rs. 62.00

Rs. 52.15
Rs. 59.26

Rs. 87.12
Rs. 99.00

Rs. 84.15
Rs. 99.00

Rs. 73.13
Rs. 83.10

Rs. 91.55
Rs. 107.70

Rs. 35.63
Rs. 41.92

Rs. 45.63
Rs. 53.68