Address Of CENTAUR SANKALP:

CENTAUR HOUSE, Near Grand Hyatt Vakola ,Santacruz  East Mumbai  400 055, India.
022  66499100

22 Medicines

Rs. 87.47
Rs. 99.40

Rs. 210.13
Rs. 238.78

Rs. 173.36
Rs. 197.00

Rs. 114.85
Rs. 120.89

Rs. 84.97
Rs. 96.56

Rs. 104.29
Rs. 118.51

Rs. 84.97
Rs. 96.56

Rs. 133.54
Rs. 157.11

Rs. 142.64
Rs. 162.09

Rs. 56.09
Rs. 63.74

Rs. 74.80
Rs. 85.00

Rs. 24.31
Rs. 27.62

Rs. 115.65
Rs. 121.74

Rs. 96.80
Rs. 110.00

Rs. 121.52
Rs. 142.96

Rs. 99.45
Rs. 117.00

Rs. 41.98
Rs. 46.64

Rs. 102.96
Rs. 117.00

Rs. 87.12
Rs. 99.00

Rs. 32.74
Rs. 37.20

Rs. 166.41
Rs. 195.78