Address Of CENTAUR SHASHVATAM:

CENTAUR HOUSE, Near Grand Hyatt Vakola ,Santacruz  East Mumbai  400 055, India.
022  66499100

25 Medicines

Rs. 52.03
Rs. 59.13

Rs. 76.03
Rs. 81.75

Rs. 51.05
Rs. 56.72

Rs. 52.03
Rs. 59.13

Rs. 34.76
Rs. 46.35

Rs. 55.58
Rs. 65.39

Rs. 78.32
Rs. 89.00

Rs. 53.55
Rs. 59.50

Rs. 64.85
Rs. 72.06

Rs. 68.99
Rs. 68.99

Rs. 71.94
Rs. 81.75

Rs. 51.33
Rs. 58.33

Rs. 50.58
Rs. 59.50

Rs. 97.75
Rs. 115.00

Rs. 53.96
Rs. 61.32

Rs. 10.56
Rs. 12.42

Rs. 32.56
Rs. 37.00

Rs. 15.82
Rs. 17.98

Rs. 29.15
Rs. 34.29

Rs. 62.95
Rs. 74.06

Rs. 58.96
Rs. 67.00