Address Of DR JOHN LAB PHARMA:

212, Choudhary Dilip Singh Bhawan Shah Pur Jat, New Delhi, Delhi 110049
011 2649 1357

30 Medicines

Rs. 169.15
Rs. 199.00

Rs. 22.56
Rs. 24.26

Rs. 61.75
Rs. 65.00

Rs. 68.20
Rs. 77.50

Rs. 168.30
Rs. 198.00

Rs. 160.65
Rs. 189.00

Rs. 71.50
Rs. 71.50

Rs. 488.75
Rs. 575.00

Rs. 123.25
Rs. 145.00

Rs. 191.25
Rs. 225.00

Rs. 47.04
Rs. 53.45

Rs. 43.57
Rs. 46.85

Rs. 132.00
Rs. 150.00

Rs. 92.44
Rs. 108.75

Rs. 57.20
Rs. 65.00

Rs. 39.60
Rs. 45.00

Rs. 116.69
Rs. 132.60

Rs. 372.00
Rs. 400.00

Rs. 78.32
Rs. 89.00

Rs. 67.54
Rs. 76.75

Rs. 55.25
Rs. 65.00

Rs. 107.95
Rs. 127.00

Rs. 261.01
Rs. 274.75

Rs. 313.50
Rs. 330.00

Rs. 81.84
Rs. 93.00

Rs. 1760.00
Rs. 2000.00

Rs. 213.75
Rs. 225.00

Rs. 79.20
Rs. 90.00