Address Of FRANCO INDIA - MAIN:

1, Fourrts Avenue, Annai Indira Nagar, Okkiyam Thoraipakkam, Chennai, Tamil Nadu 600096
044 4344 1880

2 Medicines

Rs. 50.95
Rs. 59.94

Rs. 92.39
Rs. 102.66