Address Of Fytokem Formulations:

1st Floor, Venkateshwarapuram, Pb No 800, Venkateshwarapuram, Vijayawada, Andhra Pradesh 520010
0866 247 3020

15 Medicines

Rs. 11.61
Rs. 12.22

Rs. 25.46
Rs. 26.80

Rs. 48.78
Rs. 51.35

Rs. 76.27
Rs. 80.28

Rs. 35.36
Rs. 37.22

Rs. 5.33
Rs. 5.61

Rs. 17.46
Rs. 18.38

Rs. 14.31
Rs. 15.06

Rs. 19.48
Rs. 20.50

Rs. 40.25
Rs. 42.37