Address Of Jagsam Pharma:

S.No.1, P.No. 62, Shri Sai Krishna Kunj Apt.,, Vishnu Bhokya Bhoir Marg, Sector 23, Juinagar, Navi Mumbai, Maharashtra 400705
080 4275 4285

4 Medicines

Rs. 57.00
Rs. 60.00

Rs. 53.20
Rs. 56.00

Rs. 77.90
Rs. 82.00